Algemene voorwaarden

 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
 2. Charlier Consult: mediation, advies, coaching en trainingspraktijk gevestigd in het arrondissement Utrecht, Nederland, handelend onder de namen Charlier Consult of Charlier Mediation;
 3. Cliënt: partij van Charlier Consult betrokken bij een overeenkomst van opdracht;
 4. Derde: een bij een Mediation betrokken persoon die geen partij is;
 5. Charlier Consult is een eenmanszaak die gedreven wordt voor rekening en risico van mr. Lydia Charlier. Charlier Consult is gevestigd in Maarssen (Kamer van Koophandel 30274164, BTW-id NL001151840B97);
 6. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle aan Charlier Consult gegeven opdrachten. Daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde opdracht. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Cliënt/opdrachtgever wordt uitgesloten;
 7. De Cliënt verleent toestemming voor het verwerken en bewerken van zijn persoonsgegevens. De verwerking geschiedt in het kader van de uitvoering van de opdracht, het voldoen aan wettelijke verplichtingen, relatiebeheer en marketing;
 8. Charlier Consult zal ervoor zorgen dat de werkzaamheden zorgvuldig zullen worden uitgevoerd. Charlier Consult kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat;
 9. Bij klachten over de dienstverlening of handelwijze van bij Charlier Consult werkzame personen kan de Cliënt gebruik maken van de Klachtenregeling van de MfN;
 10. Iedere aansprakelijkheid van Charlier Consult is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Charlier Consult wordt uitbetaald. Op verzoek wordt een kopie van de verzekeringspolis aan de Cliënt gezonden;
 11. Charlier Consult is verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid. Iedere aansprakelijkheid van Charlier Consult is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Charlier Consult wordt uitgekeerd;
 12. Indien en voor zover om welke reden dan ook, geen uitkering plaatsvindt uit hoofde van voornoemde verzekering, is de aansprakelijkheid van Charlier Consult beperkt tot het door Charlier Consult in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van 5.000,- EURO;
 13. Een vordering tot vergoeding van schade bij de Cliënt moet worden ingediend bij Charlier Consult binnen twaalf maanden na het ontdekken daarvan, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt;
 14. Charlier Consult is niet aansprakelijk voor schade bij de Cliënt die het gevolg is van incorrecte of incomplete informatie van de Cliënt, dan wel handelen of nalaten van de Cliënt, in het bijzonder niet wanneer dat handelen of nalaten strijdig is met deze Algemene Voorwaarden;
 15. Voor de uitvoering van de door Charlier Consult voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden wordt een honorarium en omzetbelasting, in rekening gebracht. Charlier Consult is steeds gerechtigd bij de aanvaarding en tijdens de uitvoering van de opdracht betaling van een voorschot te verlangen;
 16. Alle werkzaamheden van Charlier Consult vallen onder het afgesproken uurtarief. Ter dekking van dossier- administratie- en archiefkosten wordt aan de Cliënt voor iedere nieuwe zaak een bedrag in rekening gebracht gelijk aan dat voor een half uur werkzaamheden. Indien een afspraak door de Cliënt minder dan 24 uur voor aanvang worden afgezegd, of de Cliënt niet of niet op tijd verschijnt, kan Charlier Consult aan de Cliënt de daarvoor gereserveerde tijd in rekening brengen;
 17. Charlier Consult verstrekt een specificatie van de werkzaamheden. Deze worden geregistreerd in tijdseenheden van zes minuten. Een deel van een tijdseenheid van zes minuten wordt geregistreerd als één eenheid van zes minuten. Het honorarium wordt vermeerderd met BTW en verschotten;
 18. Kosten van (in overleg) ingeschakelde deskundigen en verschotten worden aan opdrachtgever doorbelast. Charlier Consult is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van aldus ingeschakelde Derden. De genoemde inschakeling geschiedt steeds voor rekening en risico van de Cliënt;
 19. Charlier Consult zal maandelijks een factuur zenden. Bij het afronden van een opdracht maakt Charlier Consult een einddeclaratie. Als Charlier Consult in een opdracht een einddeclaratie aan de Cliënt stuurt, dan betekent dat het einde van die opdracht;
 20. De factuur wordt voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum. Als de Cliënt nalaat een declaratie van Charlier Consult binnen de betaaltermijn te voldoen dan is Cliënt van rechtswege en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Cliënt is dan een rente verschuldigd van 1% per maand over het bedrag dat niet binnen die termijn is betaald, tenzij de wettelijke rente als bedoeld in artikelen 6:119 BW of 6:119A BW hoger is, in welk geval die wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag. Het bepaalde in de artikelen 6:119 lid 2 BW en 6:119A lid 3 BW is van overeenkomstige toepassing;
 21. Betaling dient zonder enige aftrek, korting of verrekening in de door Charlier Consult aan te geven valuta te geschieden door storting of overmaking op de in de factuur aangegeven bankrekening. Indien de Cliënt in verzuim is zijn alle vorderingen van Charlier Consult op de Cliënt terstond en geheel opeisbaar;
 22. Indien verscheidene Cliënten zich als opdrachtgever jegens Charlier Consult hebben verbonden, hetgeen onder meer ingeval van mediation het geval is, zijn zij ingeval van niet-nakoming van gemaakte afspraken steeds hoofdelijk en ieder voor het geheel jegens Charlier Consult aansprakelijk voor de uit de opdracht voortvloeiende verbintenissen. Indien partijen bij een mediation bij Mediationovereenkomst andersluidende afspraken dienaangaande maken laat dat, ingeval van niet gehele of gedeeltelijke nakoming door de bij Mediationovereenkomst aangewezen betalende partij, het voorgaande onverlet;
 23. Indien de Cliënt een declaratie van Charlier Consult ontvangt en zich om onverschillig welke reden daarmee niet kan verenigen dan dient de Cliënt dit binnen de gestelde betaaltermijn aan Charlier Consult kenbaar te maken;
 24. De inning van declaraties kan intern worden afgehandeld, maar zal na het verstrijken van de betalingstermijn in beginsel worden overgedragen aan Derden zoals een advocaat, een deurwaarder dan wel een incassobureau. De redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte van een declaratie van Charlier Consult worden op grond van art. 6:96 BW als geleden vermogensschade aan de Cliënt doorbelast. Indien de Cliënt ondanks sommatie niet betaalt is de Cliënt alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verschuldigd. Charlier Consult is gerechtigd om 10 Euro per sommatie aan administratiekosten in rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% over de vordering inclusief rente, met een minimum van 115 ( EENHONDERDENVIJFTIEN) Euro exclusief BTW;
 25. Charlier Consult heeft het recht om de opdracht te beëindigen in geval van:
  1. niet betaling van facturen;
  2. verzuim van opdrachtgever om informatie te verstrekken en/of het verstrekken van onjuiste informatie en/of onvolledige informatie;
  3. het ontbreken van het benodigde vertrouwen tussen opdrachtgever en Charlier Consult;
  4. een belangenconflict met een andere cliënt van Charlier Consult.
 26. Indien communicatie tussen opdrachtgever en Charlier Consult plaatsvindt door elektronische middelen dan is Charlier Consult jegens opdrachtgever noch derden aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de verzending van virussen en/of onregelmatigheden in de elektronische communicatie, en voor niet ontvangen berichten, behoudens in geval van opzet of grove schuld;
 27. Niet alleen Charlier Consult, maar al degenen die voor Charlier Consult werkzaam zijn of waren alsmede in het kader van de opdracht door Charlier Consult ingeschakelde derden kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen;
 28. Indien enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend wordt verklaard, dan zal de onverbindende bepaling op zodanige wijze worden uitgelegd dat zij rechtsgeldig is en overeenkomt met haar strekking;
 29. Deze Algemene Voorwaarden zijn in de Nederlandse taal gesteld;
 30. Charlier Consult is bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen voor de Cliënt bindend zijn 14 dagen nadat daarvan mededeling is gedaan aan Cliënt en Cliënt deze niet terstond schriftelijk heeft verworpen;
 31. Het Nederlands recht is van toepassing op de verhouding tussen de Cliënt en Charlier Consult. Geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de rechter in het arrondissement Utrecht.

Charlier Consult, januari 2017