Op de inhoud van deze website rust een Copyright © van Charlier Consult.

Het is de bezoeker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site voor commerciële doeleinden te vermenigvuldigen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, in welke vorm dan ook.

Verzoeken om materiaal van deze site voor niet-commerciële doeleinden aan te wenden zullen in de regel welwillend worden bezien. Aan toestemming ter zake zullen dan wel de voorwaarden worden verbonden dat recht wordt gedaan aan de context van het materiaal, en dat deze website als bron vermeld wordt.