avocaten in het mediationproces

De advocaten in het mediation proces

Zijn bij een mediation ook advocaten betrokken?

Soms hebben mediators er een voorkeur voor om aan het mediationproces alleen partijen te laten deelnemen. Het staat partijen echter vrij om een advocaat — of een andere begeleider — in de arm te nemen en mee te nemen. Wanneer een partij dat wenst kan een advocaat ook op de achtergrond betrokken zijn. Tijdens een schorsing van de bijeenkomst kan dan overleg worden gepleegd, mits die advocaat een geheimhoudingsverklaring heeft ondertekend.

Wanneer partijen op de achtergrond een advocaat raadplegen, komt het nogal eens voor dat de mediator in de loop van de mediation voorstelt dat de advocaten toch direct deelnemen aan de gesprekken. Dat laatste omdat het proces dan efficiënter kan verlopen.

In letselschadezaken

In letselschade mediations is het gebruikelijk dat de advocaat/rechtshelper van het slachtoffer bij de mediation aanwezig is. In sommige gevallen is ook de advocaat van de verzekeraar aanwezig. In andere gevallen heeft de verzekeraar er een voorkeur voor om alleen de behandelaar en schaderegelaar van de verzekeraar te laten deelnemen. Dat alles is aan partijen om zelf, en in samenspraak te bepalen.

Wie betaalt de kosten van de advocaat?

Iedere partij betaalt in beginsel zijn eigen kosten. Dat geldt bijvoorbeeld voor reiskosten, maar ook voor de kosten van de eigen advocaat. In letselschade zaken bestaat een regeling voor de kosten van rechtshulp die is neergelegd in art. 6:96 BW. Die regeling houdt in dat de kosten van rechtshulp verhaalbaar zijn mits het redelijk is dat er een advocaat wordt ingeschakeld en de hoogte van de kosten redelijk zijn in verhouding tot het belang.

Tijdens de mediation komt de vergoeding van de kosten van de advocaat (de buitengerechtelijke kosten) ook aan de orde. Daarover kunnen in de mediation ook afspraken worden gemaakt

Wie betaalt de kosten van de mediator?

Het algemene uitgangspunt is dat partijen in gelijke mate de kosten delen van de mediation. Het is partijen wel toegestaan onderling een andere verdeling van kosten overeen te komen. De Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) die werd opgesteld door de Letselschade Raad (DLR) geeft een betrokkene bij een letselschade recht op mediation als de zaak meer dan drie jaar heeft geduurd. In die gevallen betaalt de verzekeraar de kosten van de mediation. De verdeling van de kosten wordt opgenomen in de mediationovereenkomst die aan het begin van de mediation door de mediator en de partijen wordt ondertekend.