Aansprakelijkheid

Charlier Consult besteedt grote zorg aan de juistheid en actualiteit van de informatie op deze website. Zij kan echter niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Charlier Consult kan daarom niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die op deze website verstrekt wordt. Gebruik van enige informatie verkregen op deze website gebeurt voor risico van de gebruiker. Indien Charlier Consult opmerkzaam wordt gemaakt op eventuele onjuistheden, wordt getracht deze zo goed en snel als mogelijk te verbeteren.

Charlier Consult kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan door kennisneming van de inhoud of door verleende diensten. De website bevat verwijzingen (hyperlinks) naar externe sites, die buiten het domein van deze site liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van deze site. Charlier Consult is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze externe sites of bronnen.

Privacy Statement

Toepasselijkheid

Het Privacy Statement van Charlier Consult is in overeenstemming met het voorgeschreven Privacy Statement van de Mediation federatie Nederland. Het is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van Charlier Consult, waaronder de door contactaanvragen en reserveringen verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

Verwerking Persoonsgegevens

Charlier Consult behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Charlier Consult verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie. Charlier Consult verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Gebruik persoonsgegevens

Charlier Consult gebruikt slechts persoonsgegevens die u zelf heeft achtergelaten of verstrekt, en alleen voor het daar bijbehorende doel. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn achtergelaten.

Cookies

De website charlierconsult.nl plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website van Charlier Consult beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat Charlier Consult kan nagaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Charlier Consult gebruikt deze data alleen op zodanige wijze dat deze niet zijn te herleiden tot een pc of individu.

Beveiliging

Charlier Consult heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

Links

Op de website van Charlier Consult vindt u links naar andere websites van organisaties. Charlier Consult kan geen verantwoording dragen voor het gebruik van persoonlijke gegevens door die organisaties. Aangeraden wordt het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van Charlier Consult, dan kunt u deze richten aan Charlier Consult, Fazantenkamp 310, 3607 CP Maarssen tel: +31 (0) 6 210 210 of per e-mail: info@charlierconsult.nl

Wijziging van Privacy Statement

Charlier Consult behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Charlier Consult adviseert u regelmatig dit Privacy Statement te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Op deze website en deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.