doorbreking van geheimhouding in mediation

Doorbreking van de geheimhouding van de mediation

Voorzieningenrechter in Arnhem moest zich uitlaten over de gevolgen van de doorbreking van de geheimhoudingsverplichtingen zoals afgesproken in een mediationovereenkomst. Dit is wat de Rechtbank ervan vond.

De afspraak

In een mediationovereenkomst wordt standaard tussen partijen overeengekomen dat geheimhouding zal worden betracht ter zake van al hetgeen in de mediation nieuw ter tafel komt.

De geheimhouding vormt een van de 3 belangrijke pijlers van mediation.

Geheimhouding waarborgt dat partijen veilig en zonder voorbehoud in een mediation van gedachten kunnen wisselen over mogelijke oplossingen, zonder daarmee elders te worden geconfronteerd, bijvoorbeeld in juridische procedures.

Wat is er gebeurd?

In dit geval leidt de mediation tot een concept vaststellingsovereenkomst tussen belanghebbende en de tot onderhandelen gemachtigde ambtenaar van een bestuursorgaan. Het beslissingsbevoegde orgaan weigerde daarop echter de afspraken zoals vastgelegd in de concept vaststellingsovereenkomst te bekrachtigen.

Doorbreking van de geheimhouding

De belanghebbende legde daarop de conceptovereenkomst voor aan de Commissie voor de bezwaarschriften van het bestuursorgaan. Over die situatie moest de rechter oordelen, waar het ging over de doorbreking van de in de mediation overeengekomen geheimhouding.

Onrechtmatig

De rechter oordeelde dat de overlegging van de concept vaststellingsovereenkomst aan de bezwaarschriftencommissie strijd oplevert met het geheimhoudingsbeding in de mediationovereenkomst, nu uiteindelijk geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen is.

Wat volgt is een bevel aan belanghebbende om — op straffe van een dwangsom — de bezwaarschriftencommissie te verzoeken de desbetreffende stukken te vernietigen. De stukken mochten in de bezwaarschriftenprocedure dus geen deel uitmaken van de beoordeling.

Rechtbank Gelderland 23 maart 2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:2780, inzake gemeente Someren/G1 en G2.