Bij mediation brengt een onafhankelijke deskundige, de mediator, partijen weer met elkaar in gesprek. De mediator helpt emotie en feiten van elkaar te onderscheiden en in een juiste verhouding te brengen. Een mediation is geen plek waar wie dan ook tot ongewilde compromissen wordt gedwongen. Mediation is juist de plaats waar partijen vrijwillig en op eigen kracht, desgewenst ondersteund door hun adviseurs, onderhandelen over een resultaat waarmee ze liever thuiskomen dan met een onzekere uitkomst van – soms – een rechterlijke procedure. Echter, ook in gevallen waarin een dergelijke procedure niet aan de orde is biedt mediation een goed middel om een oplossing naderbij te brengen. De mediator is neutraal en houdt zich niet bezig met de schuldvraag. Hij lost het conflict niet voor partijen op. Dat doen partijen zelf. De oplossing die partijen samen bedenken is de beste.

Geschillen ontstaan vaak door een verstoorde communicatie. In een mediation raken partijen weer met elkaar in gesprek. Het middel is snel inzetbaar waardoor de negatieve effecten van een verstoorde verhouding tijdig in positieve richting worden omgebogen. Een geslaagde mediation leidt tot een snellere oplossing dan een juridische procedure.

Soms kan een conflict niet met mediation worden opgelost. In het merendeel van de gevallen lukt dit echter wel. En ook in situaties waarin de problemen niet in één keer verdwijnen bewijst mediation zijn waarde. Er komt een gesprek op gang en belangen worden duidelijk, ook al lijkt een oplossing niet altijd direct in zicht. Is een samenwerking in de toekomst niet meer mogelijk, dan kunnen partijen in de mediation afspraken maken over de manier waarop ze uit elkaar willen gaan.

Mediation functioneert alleen optimaal wanneer partijen in strikte beslotenheid met elkaar kunnen praten. De gesprekken met de mediator zijn absoluut vertrouwelijk.

Naast de mediator zijn alleen de personen aanwezig die direct bij het conflict betrokken zijn. Desgewenst kunnen ook anderen bij de mediation worden betrokken. Partijen kunnen zich tijdens de mediation laten ondersteunen door een bijvoorbeeld een advocaat, adviseur of vertrouwenspersoon. De afspraken over vertrouwelijkheid gelden ook voor deze deelnemers aan de mediation. De mediator kan partijen desgewenst ook apart spreken.

De duur van de mediation is afhankelijk van de aard en de intensiteit van het conflict en het aantal partijen dat daarbij betrokken is. Soms is één gesprek voldoende; soms kiezen partijen voor een mediation van één dag. Het aantal mediation-gesprekken is afhankelijk van de situatie: zit er bijvoorbeeld veel emotie in de weg, dan zijn meestal meer gesprekken nodig dan wanneer de emoties al geluwd zijn.

De kosten bestaan uit het honorarium van de mediator en van eventuele hulppersonen, en door hen gemaakte kosten. Het honorarium van de mediator wordt berekend volgens een uurtarief en is niet afhankelijk van het bereiken van een oplossing. Doorgaans worden de kosten in gelijke delen door de partijen gedragen. Hun eigen kosten komen voor eigen rekening. Het staat de partijen vrij om andere afspraken te maken over de kostenverdeling. Vaak komt het voor dat bijvoorbeeld de werkgever, de arbodienst of de verzekeraar de kosten volledig voor zijn rekening neemt. Hierover maken de betrokkenen vooraf duidelijke afspraken.

De afspraken worden schriftelijk vastgelegd. Het is niet ongebruikelijk dat betrokkenen in hun afspraken een evaluatietijdstip opnemen. Soms willen partijen dat de mediator daarbij aanwezig is. Als één partij zich niet aan de afspraken houdt kan de andere partij in het uiterste geval nakoming van de afspraken eisen via de rechter.

Nee, integendeel. Het voorstel om een mediationtraject in te gaan laat zien dat de wens bestaat om alsnog, in een gestructureerd proces van onderhandelen, zelf tot een oplossing te komen.

Een mediation verslechtert uw positie bij de rechter niet. U geeft geen standpunten of argumentatie weg met een mediation. Wat tijdens de mediation ter tafel is gekomen mag niet aan de rechter worden overgebracht. Alles wat tijdens een mediation nieuw naar voren komt is en blijft vertrouwelijk. Dat is onderdeel van de mediationovereenkomst waaraan beide partijen zich vooraf binden. Als tijdens de mediation blijkt dat een oplossing niet gevonden kan worden, staat de weg naar de rechter of arbiter nog altijd open.

Deelname aan een mediation gebeurt op basis van vrijwilligheid. Partijen kunnen niet worden gedwongen aan een mediation mee te doen. Soms is de twijfel of mediation zinvol is gebaseerd op een vooroordeel of op onbekendheid met mediation. Een vrijblijvend informatief telefoongesprek met de mediator kan u meer informatie bieden over de mogelijkheden.

Het is aan te raden om mediation een kans te geven en voor een eerste gesprek samen met de andere partij en de mediator aan tafel te gaan zitten.

Partijen die een akkoord bereiken leggen hun afspraken vast in een (vaststellings-) overeenkomst. Deze overeenkomst wordt door de partijen ondertekend en is juridisch bindend. Zij kan waar nodig in rechte afgedwongen worden.