Zowel advocaten als mediators moeten voldoen aan kwaliteitseisen die door hun beroepsverenigingen worden gesteld. Vanaf 1 maart 2020 is ingevolge artikel 26 Advocatenwet de Kwaliteitstoets van kracht geworden.

De kwaliteitstoetsen dragen bij aan de bevordering van de kwaliteit van alle advocaten (meer informatie).

De Mediators federatie Nederland (MfN) waarborgt de kwaliteit van haar mediators door Permanente Educatie (PE) meer informatie.

Intervisie voor advocaten

Wat is intervisie

Intervisie is een gestructureerde en periodieke bespreking in een kleine groep hiërarchisch gelijkwaardige professionals waarin dilemma’s en vragen over het eigen functioneren, de praktijkvoering en praktijkuitoefening centraal staan. Intervisie beoogt meer achter het probleem te kijken, en vanuit zelfinzicht aan structurele oplossingen te werken. De intervisiebegeleider zorgt ervoor dat de ingebrachte casuïstiek daadwerkelijk leidt tot meer zelfinzicht en oplossingsrichtingen.

Wat is Peer review

Peer review is een inhoudelijke juridische beoordeling van dossierinhoud. Het is een beoordeling van bij een advocaat in behandeling zijnde of behandelde dossiers door een reviewer, gevolgd door een gesprek tussen de advocaat en de reviewer.

Wat is gestructureerd intercollegiaal overleg

Een gestructureerd intercollegiaal overleg (GIO) is een intern overleg over vraagstukken met betrekking tot de dagelijkse praktijkvoering van advocaten. Gestructureerd overleg kan binnen de eigen kantoorsetting plaatsvinden.

De verschillen

Intervisie en GIO lijken op elkaar qua methodiek. Het belangrijkste verschil is dat een GIO niet begeleid hoeft te worden door een erkend begeleider. Intervisie levert, als aan de relevante eisen wordt voldaan, 4 PO-punten op. Een GIO levert geen opleidingspunten op. De vormen zijn niet te mengen, met andere woorden: met 4 uur GIO en 4 uur intervisie wordt niet voldaan aan de Kwaliteitstoets. De Peer Review is een wezenlijk andere vorm, die zich concentreert op de inhoudelijke dossierbehandeling.

De Orde van Advocaten is een warm voorstander van intervisie.

Advocaten zijn in het kader van de Kwaliteitstoets verplicht zich 8 uur per jaar bezig te houden met een vorm van gestructureerde feedback. U kunt kiezen uit de drie vormen van toetsing:

  • intervisie (8 uur per jaar),
  • peer review (4 uur per jaar) of
  • gestructureerd intercollegiaal overleg (8 uur per jaar).

Voor intervisie en peer review mag u maximaal 4 niet-juridische PO-punten laten meetellen voor de 20 jaarlijks verplichte opleidingspunten. Aan gestructureerd intercollegiaal overleg worden geen punten toegekend.

Intervisie is een populaire vorm van gestructureerde feedback. Charlier Consult biedt intervisie voor advocaten aan. Lydia Charlier is als deskundige gespreksleider intervisie gecertificeerd door de Nederlandse Orde van Advocaten.

Kwalitatieve meerwaarde voor advocaten

Advocaten hebben steeds te maken met conflicten en stress van partijen. Van u wordt als advocaat verwacht dat u onder die omstandigheden optimaal presteert, en professioneel acteert.

Het werk van een advocaat brengt dagelijks dilemma’s met zich mee, met de bijbehorende druk die nu eenmaal bij het vak van advocaat zijn hoort. Sommige van die zaken kunnen u ook ’s nachts bezighouden.

Tegengestelde belangen van een cliënt en het advocatenkantoor of de fiscus kunnen de advocaat in een lastige positie brengen. Soms komen belangen in strijd met de persoonlijke opvattingen van integriteit.

Ook het eigen functioneren, problemen op het kantoor als maat of medewerker in dienstverband en de praktijkvoering kunnen de nachtrust verstoren.

Het is dan prettig en nuttig om deze dilemma’s onder leiding van een professionele begeleider te bespreken met beroepsgenoten. Om te begrijpen hoe het dilemma kon ontstaan, welke persoonlijke impact het heeft, en wat het gevolg is op het professioneel functioneren en de relatie met de omgeving.

In de intervisie wordt niet de juridische inhoud van een dossier besproken; wel gaat het om de koers, de dilemma’s en de interne worsteling van de advocaat.

Advocaten onderkennen steeds meer dat het ontvangen van feedback de professionaliteit verhoogt.

Intervisie voor mediators

MfN-registermediators zijn verplicht jaarlijks minimaal 6 PE-punten te behalen met intervisie, die evenals de andere onderhoudseisen moet voldoen aan de voorwaarden genoemd in het PE-reglement van het MfN register. Intervisie valt onder categorie 1b van het PE-reglement. In het PE-reglement is bepaald dat MfN-registermediators driejaarlijks minimaal 48 PE-punten moeten behalen, inclusief minimaal 18 PE-punten aan intervisie.

Een intervisie is gebaseerd op door de deelnemers ingebrachte casuïstiek, heeft een duidelijk vooraf vastgesteld leerdoel en bestaat uit minimaal 3 bijeenkomsten van 2 uur binnen een tijdsbestek van twaalf maanden. Daarnaast bestaat een intervisiegroep uit minimaal 5 mediators, waarvan er zeker 3 MfN-registermediator zijn. Eén van de mediators begeleidt de bijeenkomsten. Deze intervisiebegeleider is een ervaren MfN-registermediator met een aantal jaren praktijkervaring, die meerdere mediations per jaar verricht en kennis heeft van intervisie of intervisiemethodieken.

Kwalitatieve meerwaarde voor mediators

Mediators werken in het spanningsveld van de conflicten tussen andere partijen. Mediation is een stevige aanpak, waarbij transparantie van het proces voor alle betrokkenen belangrijk is, en de mediator zijn neutrale rol moet waarborgen.

De mediator komt nogal eens voor onverwachte wendingen en situaties te staan. Dat kan voor dilemma’s voor de mediator leiden. Het is dan plezierig en nuttig om deze dilemma’s onder leiding van een professionele begeleider te bespreken met beroepsgenoten. Intervisie heeft tot doel te begrijpen hoe het dilemma is ontstaan, te begrijpen wat de persoonlijke invloed op de mediator is, en hoe het professioneel functioneren en de neutrale relatie met de partijen kan worden gewaarborgd. Intervisie voor MfN-registermediators is leren van en met elkaar. Aan de hand van concrete werkervaringen, met persoonlijke leerdoelen en door middel van een gestructureerde aanpak.

Literatuur:

  • Praktijkboek Intervisie, Proces en methoden: Meer vermogen door collegiale blik; Monique Bellersen en Inez Kohlmann; Mediavaknet, Management Impact, Deventer tweede herziene druk 2019