mediation en het verbeuren van dwangsommen

Mediation en het verbeuren van dwangsommen

Rechtbank Rotterdam 22 oktober 2014 (ECLI:NL:RBROT:2014:8766)

Mediation in een arbeidsrechtelijke kwestie. Echter: voor alle mediations van belang.

De werkgever is veroordeeld tot wedertewerkstelling van werknemer, op straffe van een dwangsom. Werknemer heeft zich ziek gemeld. Partijen besluiten in dat verband tot mediation. Deze lukt niet.

De werknemer heeft tijdens het mediationtraject zich het recht op executie van het vonnis — de dwangsommen — niet expliciet voorbehouden. Dat zou voor de werkgever ook weinig aantrekkelijk zijn, omdat dan alleen bij een geslaagde mediation geen dwangsommen worden verbeurd.

Bij het ontbreken van een dergelijk voorbehoud, acht de Rechtbank het in strijd met redelijkheid en billijkheid om de werkgever tijdens het mediationtraject onverkort te houden aan de uitvoering van het vonnis. Mediation is erop gericht dat partijen — los van de vraag welke rechten zij precies jegens elkaar geldend kunnen maken — een oplossing zoeken voor het geschil dat hen verdeeld houdt. Daarbij past volgens de Rechtbank niet dat een rechtelijke veroordeling op straffe van een dwangsom tijdens de mediation blijft doorlopen. Daarmee wordt de keuze voor een mediation aan werkgeverszijde de facto op voorhand al uitgesloten, hetgeen maatschappelijk onwenselijk zou zijn.

De Rechtbank acht tijdens het mediationtraject dan ook geen dwangsommen verschuldigd.

De essentie van mediation wordt door de Rechtbank in dit geval juist benaderd. Het mediationtraject behoort niet negatief beïnvloed te worden door lopende gerechtelijke procedures en gevolgen daarvan.