mediation in beroepsziektezaken

Mediation in beroepsziektezaken: het voorkomen van onnodig leed

Ook bij een gewonnen procedure wordt de (veel te) lange strijd in de rechtszaal duur betaald. Mediation helpt dat te voorkomen.

Wat is er aan de hand?

Werknemer is in 1989 in dienst gekomen als chauffeur. Vanaf 2000 werd zijn collega — ook chauffeur — benoemd tot planner, naast de verantwoordelijke hoofdplanner. In 2008 wordt de planner benoemd tot hoofdplanner. Dan verandert er iets.

Een reeks incidenten doet zich voor, incidenten die te maken hebben met het gedrag van de hoofdplanner jegens de werknemer. Tot 4 keer toe brengt de werknemer deze incidenten onder de aandacht van de directie/HR. Hij krijgt daar geen gehoor. In mei 2009 meldt hij zich ziek met spanningsklachten en komt hij onder psychologische behandeling. In januari 2010 wordt nog wel een mediation poging ondernomen om de relatie weer werkbaar te krijgen. Tevergeefs. Zijn ziekte duurt meer dan 2 jaar voort. Hij wordt ontslagen op 1 maart 2012.

De zorgplicht van de werkgever

De zorgplicht voor de werkgever houdt onder meer in dat hij voldoende aandacht heeft voor de psychosociale arbeidsbelasting. Hij moet maatregelen treffen om te voorkomen dat een werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Als een werknemer herhaaldelijk met dezelfde klachten over het gedrag van een leidinggevende klaagt dan moet de werkgever daar deugdelijk onderzoek naar doen. Dat was hier niet gebeurd.

Het gevolg

De werknemer vecht zijn ontslag aan en vordert een billijke vergoeding. Daarnaast houdt hij de werkgever aansprakelijk voor zijn schade als gevolg van een beroepsziekte: een burnout, in ieder geval aanhoudende psychische klachten door het werk. De Kantonrechter oordeelt dat de werkgever niets te verwijten is. De werknemer gaat in hoger beroep.

Veel vragen, en weinig antwoorden: de strijd wordt duur betaald

10 jaar. En nog niet klaar

Het Hof oordeelt in 2019 dat de werknemer de aanhoudende klachten heeft opgedaan in het werk, en dat de werkgever daarvoor aansprakelijk is.

De strijd wordt duur betaald

Beroepsziektezaken zijn uiterst complexe, langdurige en kostbare zaken. Kostbaar in alle opzichten: financieel, emotioneel, sociaal, psychologisch. Veel vragen, en weinig antwoorden: wat zijn mijn rechten, mijn plichten, hoe moet ik handelen, wat zegt de wet, welke mogelijkheden heb ik, wat kost dat, hoe lang duurt dat, wie helpt mij? De boosheid, de miskenning, het verdriet, de depressie, de vermijding, het vechten, of toegeven? Hoe reageert het gezin, de sociale omgeving? De slapeloze nachten, het niet verder kunnen met de toekomst. De klachten worden daardoor onderhouden, of zelfs verergerd. Ook bij winst wordt de jarenlange strijd in de rechtszaal duur betaald.

Gedragscode Behandeling Beroepsziekten?

De Minister heeft de moeizame strijd van beroepsziekteslachtoffers onderkend, en heeft opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een Gedragscode Behandeling Beroepsziekten (GBB) voor aansprakelijkheidszaken. Dat onderzoek loopt, en wordt uitgevoerd door de Erasmus Universiteit, in samenwerking met een breed vertegenwoordigde expert groep. Uit dat onderzoek blijkt dat een tijdige feitenvaststelling, tijdige schadebegroting en het inzetten van mediation om de schadekwestie op te lossen veel leed en kosten kan voorkomen.

Als een aansprakelijkheidszaak meer dan 3 jaar loopt dan heeft de werknemer recht op mediation op grond van gedragsregel 8 van de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL).

Mediation

Mediation brengt het gesprek over de oplossing op gang. Met hulp van een deskundige mediator worden alle onderwerpen die partijen bezig houden besproken.

Mediation is mogelijk bij een geschil over alle onderwerpen, zowel aansprakelijkheid, als causaliteit en omvang van de schade. Als een aansprakelijkheidszaak meer dan 3 jaar loopt dan heeft de werknemer recht op mediation op grond van gedragsregel 8 van de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL). De verzekeraar betaalt dan de kosten van de mediation.

Vallen is niet erg. Neerkomen ook niet. Belangrijker is hoe we opstaan. Mediation helpt om snel weer op te staan!