mediation in letselschade

Mediation in letselschade: wanneer is mediation geschikt?

In een letselschadezaak geldt op hoofdlijnen dat een geschil kan ontstaan over 3 basisonderwerpen: de aansprakelijkheid, causaliteit en schade.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid ziet in de meeste gevallen op de vraag: is aan iemand een verwijt te maken van zijn handelen (of nalaten). Soms ziet het ook op de vraag: wie heeft het risico in het leven geroepen en is deze daarvoor uit hoofde van de wet altijd aansprakelijk. De eerste aansprakelijkheid noemen we schuldaansprakelijkheid, de tweede heet: risico aansprakelijkheid.

Causaliteit

Causaliteit ziet op de vraag naar oorzaak en gevolg. Zijn de klachten of het letsel een direct of indirect gevolg van een ongeval, of bijvoorbeeld ook: een beroepsziekte of medisch handelen.

De causaliteit is afhankelijk van de medische én de juridische inschatting: de eerste heet: medische causaliteit, de tweede: juridische causaliteit.

Die twee begrippen zijn niet hetzelfde: als een arts zegt: de klachten kunnen door de andere partij zijn veroorzaakt, maar helemaal zeker is dat niet, dan kan het toch zijn dat er juridische causaliteit bestaat.

Schade

De vraag naar schade is de vraag: wat is het gevolg van het letsel, in de financiele zin en in de zin van bijvoorbeeld immateriële schade (smartengeld).

Onzekerheden

Op al deze onderwerpen doen zich vaak onzekerheden voor. Partijen kijken daar dan anders tegenaan. Daaruit ontstaat dan een conflict. De vraag is hoe dat dan op te lossen. Dat kan in een Mediation.

Mediation is voor het oplossen van elk van deze onderdelen geschikt.

Soms horen wij wel eens het geluid dat mediation niet mogelijk is als de aansprakelijkheid niet is erkend. Dat is onjuist. Ook de onzekerheden over de aansprakelijkheid kunnen goed in een mediation voor het voetlicht worden gebracht. Het voordeel van een deskundige mediator is dat hij op alle onderdelen, dus ook op het dit onderdeel van de aansprakelijkheid, de juiste vragen kan stellen.

De oplossing in eigen hand

Voor het welslagen van een mediation is nodig dat partijen bereid zijn elkaars belevingswereld aan elkaar uit te leggen en belangrijker: te horen. Verder is voor het welslagen van het mediationproces nodig dat partijen bereid zijn om bewegingsruimte in hun denkwereld toe te laten. Partijen hebben daarmee de oplossing in eigen hand.