De totale kosten van de mediation

De totale kosten van de mediation zijn afhankelijk van uw situatie. Op aanvraag kunnen wij u op grond van een toelichting op uw situatie een inschatting geven van de te verwachten kosten. Op deze schatting kan geen beroep worden gedaan indien de uiteindelijk verrichte werkzaamheden meer tijd in beslag nemen dan door ons aanvankelijk was voorzien. Wij brengen onze werkzaamheden in rekening op basis van de daadwerkelijk bestede tijd tegen het overeengekomen uurtarief.

Investering

Uw investering voor onze dienstverlening is maatwerk. Het van te voren inschatten van de uiteindelijke investering is beperkt mogelijk, de kosten zijn immers afhankelijk van de aard en het verloop van een zaak. Hoe een zaak zich ontwikkelt is van verschillende factoren afhankelijk. In de praktijk kunnen wij u na intake een indicatie geven van de duur van de mediation, en de te maken kosten. De schatting doen wij op basis van een normaal te achten verloop van een opdracht zoals dit ten tijde van de schatting redelijkerwijs kon worden voorzien.

De algemene ervaring

Sommige mediations kunnen, na een caucus en met een gedegen voorbereiding, binnen één dag tot een oplossing leiden. Dat is vaak in letselschadekwesties het geval. Arbeidskwesties vergen in de regel meerdere korte sessies. Een sessie duurt dan in de regel 2-3 uur.

De totale duur van een mediation in arbeidskwesties is veelal afhankelijk van de aard van het conflict. In het algemeen bestaat – na een tweegesprek met de betrokkenen – in 2 tot 3 plenaire sessies wel zicht op een oplossing. Waar mogelijk wordt gestreefd naar elkaar wekelijks opvolgende sessies, zodat binnen een beperkte doorlooptijd zicht op het resultaat ontstaat.

Wat valt onder de kosten van een mediation

De kosten van een mediation omvatten:

  • Het honorarium van de mediator
  • Reiskosten en reistijd van de mediator
  • Huur gespreksruimten (indien van toepassing)
  • Kosten externe deskundigen (indien van toepassing)

Het honorarium van de mediator is gebaseerd op een uurtarief en is niet afhankelijk van het bereiken van een oplossing of degene die de kosten betaalt.