Mediation in letselschadezaken

De behandeling van letselschadezaken duurt vaak lang. Dat kan verschillende oorzaken hebben.

De Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) bevat regels voor die situatie. De gedragsregels 8, 9 en 10 van de GBL zien op het voorkomen van onnodige vertraging, en het vlottrekken van vastlopende schadebehandeling.

Duurt de schadebehandeling langer dan twee jaar, dan gaan partijen samen na wat daarvan de oorzaak is. Ze spreken concreet af welke maatregelen nodig zijn om de schadebehandeling alsnog zo spoedig mogelijk af te ronden en wie zorg draagt voor de uitvoering daarvan (gedragsregel 8).

Als de schaderegeling toch vastloopt, dan brengen partijen in kaart wat hen verdeeld houdt, en zoeken zij samen zo spoedig mogelijk naar een oplossing (gedragsregel 9). Als het partijen niet lukt om samen een oplossing te bereiken, dan roepen zij de hulp van een derde in om alsnog tot een oplossing te komen (gedragsregel 10).

De GBL regelt het recht op mediation nadat 3 jaren verstreken zijn waar zij stelt:

“Een slachtoffer van letselschade heeft recht op onafhankelijke bemiddeling (zoals mediation) als een zaak langer dan drie jaar loopt en hij niet tevreden is over de aanpak door de verzekeraar”.

(Aanbeveling van het Verbond van Verzekeraars van 10 juli 2012)

Het inzetten van mediation bij letselschade

Mediation is mogelijk in alle fasen van de behandeling van een letselschadezaak, ook als de aansprakelijk nog niet is erkend, als de causaliteit een probleem is, of onenigheid bestaat over de omvang van de schade. Het onderhouden van de discussie over deze onderwerpen zonder een oplossing te vinden leidt tot aanvullende schade. De prijs van versteende rouw is te hoog. Lees hier over: Wat is de verjaringstermijn van rouw.

Voordat partijen in een letselschadekwestie besluiten de gang naar de rechter te maken is het zinvol om de volgende vragen in de afwegingen te betrekken:

  • Of mediation, gezien de aard van het conflict, een aangewezen en haalbare route is; 
  • Of het aannemelijk is dat het resultaat van een mediation de psychische toestand van de benadeelde zal verbeteren;
  • Of deelname aan een mediation van de betrokkenen in redelijkheid kan worden gevraagd;
  • Of een betrokkene er om heeft gevraagd.

Als partijen hebben besloten tot mediaton en een keuze voor de mediator hebben gemaakt bepalen zij welke stukken zij aan de mediator ter hand willen stellen, en waar zij de mediation willen laten plaatsvinden. Zij voorzien de mediator tevens van een samenvatting van de belangrijkste geschilpunten (niet meer dan 2 A4).

De mediation begint met een apart tweegesprek tussen de mediator en de betrokkenen met hun (juridisch) adviseurs. Daarna wordt een afspraak voor een plenaire bijeenkomst gemaakt. Tijdens de plenaire bijeenkomst vinden ook aparte gesprekken plaats.

Vaak wordt een letselschade mediation afgerond in één dag. Waar nodig kan ook een vervolgafspraak plaatsvinden.

Charlier Mediation is gespecialiseerd op het gebied van aansprakelijkheid en letselschade, verzekeringskwesties algemeen, arbeidsongeschiktheid en verzekering, aansprakelijkheidskwesties en schade. Wij helpen met het actief bevorderen van de samenwerking tussen de verschillende partijen om tot gezamenlijk gedragen oplossingen te komen. Lydia Charlier is lid van de letselschade specialisatievereniging WAA en van de vereniging van letselschademediators NVMV (Letme).

Meer weten over mediation in letselschade? Kijk ook eens op: Mediation en meer